Warsaw Equity Group

ANNOUNCEMENTS

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uCIT) obowiązującą od 1.01.2021 r. nakładającą obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument spełniający wymogi art. 27c uCIT.

Warsaw Equity Management S.A. prowadzi działalność od 1997 roku. Główny profil działalności Spółki: DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH. Celem naszej działalności jest realizacja założeń, wytycznych wyznaczonych przez akcjonariat przy poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z interesariuszami Spółki. W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym Spółka dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Download file: Informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-27.12.pdf

„Ogłoszenie Warsaw Equity Management S.A.”

Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000449480, NIP: 5262076662, REGON: 012414784, o kapitale zakładowym 2.215.000,00 złotych („Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 5164 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej z następującymi spółkami:

a) Siskin 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000475956, NIP: 7831702903, REGON: 302521337, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.
b) Niksis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000705402, NIP: 5252565709, REGON: 146887412, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.
c) Suenio Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286550, NIP: 5272544952, REGON: 141012117, o kapitale zakładowym 35.800.000,00 złotych.
d) Xarus Holdings Ltd spółka utworzona zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Larnaka, Cypr, adres: 61 Lordou Vironos Str., Lumiel Building, 4 piętro, 6023, Larnaka, Cypr, wpisana do Wydziału Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru, Ministra Energetyki, Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 260354.

Download file: Plan-Polaczenia.pdf
Download file: Zalacznik_1a.pdf
Download file: Zalacznik_1b.pdf
Download file: Zalacznik_2a.pdf
Download file: Zalacznik_2b.pdf
Download file: Zalacznik_2c.pdf
Download file: Zalacznik_2d.pdf
Download file: Zalacznik_2e.pdf
Download file: Zalacznik_3.pdf
Download file: Zalacznik_4a.pdf
Download file: Zalacznik_4b.pdf
Download file: Zalacznik_4c.pdf
Download file: Zalacznik_4d.pdf