Warsaw Equity Group

„Opinia biegłego rewidenta o Planie Przekształcenia WARSAW EQUITY ASI Sp. z o.o. w WARSAW EQUITY ASI S.A.”

Data: 10.01.2024

„Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000921325 („WAS”) informuje, że:

Biegły rewident Andrzej Waśków wydał opinię o planie przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o w spółkę Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Poniżej zamieszczamy opinię biegłego rewidenta.”

Więcej

„Plan Przekształcenia WARSAW EQUITY ASI Sp. z o.o. w WARSAW EQUITY ASI S.A.”

Data: 13.12.2023

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000921325 („WAS”) informuje, że:

13 grudnia 2023 r. został przyjęty uchwałą Zarządu WAS plan przekształcenia Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o w spółkę Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (zmiana formy prawnej).

Poniżej zamieszczamy plan przekształcenia wraz z załącznikami.

Więcej

Informacja o zmianach w regulacjach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa w ASI

Data 25.10.2023 r.

WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o. jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) informuje inwestorów ASI (obecnych i przyszłych), że w ramach Zmiany Ustawy ASI wprowadzono nowe regulacje dotyczące obejmowania praw uczestnictwa w ASI przez klientów detalicznych, jak poniżej:

– art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723). („Ustawa Zmieniająca”)

Więcej

„Ogłoszenie Warsaw Equity ASI”

Data 25.10.2023 r.

WARSAW EQUITY ASI sp. z o.o. jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ASI”) w wykonaniu wymogów wynikających z Ustawy ASI, informuje:

ASI działa jako alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana wewnętrznie w rozumieniu Ustawy ASI prowadząca działalność inwestycyjną w oparciu o wpis do rejestru alternatywnych funduszy inwestycyjnych (nr wpisu w rejestrze: PLZASI00248), prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”). W związku z czym ASI i Zarządzający ASI podlega nadzorowi Komisji na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy ASI oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Więcej

Informacja o stronie internetowej ASI

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona w wykonaniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.) („Ustawa ASI”), w tym w celu zamieszczania informacji i ogłoszeń wymaganych przez przepisy prawa.

Więcej

„Ogłoszenie Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o”

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000921325, NIP: 7011051269, REGON: 389945035, o kapitale zakładowym 4.403.500,00 złotych.

Więcej