Warsaw Equity Group

OGŁOSZENIA

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uCIT) obowiązującą od 1.01.2021 r. nakładającą obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument spełniający wymogi art. 27c uCIT.

Warsaw Equity Management S.A. prowadzi działalność od 1997 roku. Główny profil działalności Spółki: DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH. Celem naszej działalności jest realizacja założeń, wytycznych wyznaczonych przez akcjonariat przy poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z interesariuszami Spółki. W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym Spółka dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Pobierz plik: Informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-27.12.pdf

„Ogłoszenie Warsaw Equity Management S.A.”

Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000449480, NIP: 5262076662, REGON: 012414784, o kapitale zakładowym 2.215.000,00 złotych („Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 5164 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej z następującymi spółkami:

a) Siskin 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000475956, NIP: 7831702903, REGON: 302521337, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.
b) Niksis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000705402, NIP: 5252565709, REGON: 146887412, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.
c) Suenio Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286550, NIP: 5272544952, REGON: 141012117, o kapitale zakładowym 35.800.000,00 złotych.
d) Xarus Holdings Ltd spółka utworzona zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Larnaka, Cypr, adres: 61 Lordou Vironos Str., Lumiel Building, 4 piętro, 6023, Larnaka, Cypr, wpisana do Wydziału Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru, Ministra Energetyki, Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Republiki Cypru pod numerem HE 260354.

Pobierz plik: Plan-Polaczenia.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_1a.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_1b.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_2a.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_2b.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_2c.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_2d.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_2e.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_3.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_4a.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_4b.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_4c.pdf
Pobierz plik: Zalacznik_4d.pdf

Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 449480 („Spółka”), ogłasza, że w dniu 08/11/2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 2 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez dobrowolne umorzenie akcji, na mocy której obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 442999,80 zł, tj. z kwoty 2215000 zł do kwoty 1772000,20 zł, poprzez dobrowolne umorzenie 4429998 akcji Spółki.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązkiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii
podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument
spełniający wymogi art. 27c uCIT.

Warsaw Equity Management S.A. prowadzi działalność od 1997 roku. Główny profil działalności stanowi działalność
holdingów finansowych. Naszym celem jest realizacja założeń, wytycznych wyznaczonych przez akcjonariat przy
poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z interesariuszami Spółki. W interesie wszystkich
uczestników rynku i swoim własnym Spółka dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i
rzetelną politykę informacyjną.

Pobierz plik: Informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-27.12.pdf