Warsaw Equity Group

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A.

1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS: 449480 („WEM”). 

Mając na uwadze skalę prowadzonej działalności WEM nie powołał w ramach swoich struktur Inspektora Danych Osobowych, a wszystkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa są realizowane bezpośrednio przez WEM.

Celem RODO jest ustalenie kompleksowych zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. RODO wprowadza szereg nowych zagadnień z zakresu praw osób fizycznych. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania jak również o prawach jakie przysługują osobie fizycznej której dotyczą dane osobowe. 

2. Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

WEM jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa firmy, NIP, adres siedziby, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu)
 • Dane osobowe osób, które zapisały się do Newslettera (adres e-mail)
 • Dane osobowe osób, które przesyłają zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu), w tym dane osobowe osób wysyłające Pitch Deck
 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)

Poza danymi wymienionymi powyżej, WEM może pozyskiwać i przetwarzać również inne dane osobowe. W takich sytuacjach, zasady przetwarzania tych danych zostają opisane w stosownych klauzulach informacyjnych zamieszczonych na formularzach/innych miejscach w tym umieszczonych/wskazanych na Portalu WEG, z których pozyskiwane są Państwa dane osobowe. 

3. Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz dla jakich celów i na jakich podstawach są one przetwarzane).

 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (w tym w szczególności pracowników i współpracowników kontrahentów) będą przetwarzane dla celów:

 • kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych oraz zapewnienia realizacji umów zawartych z Kontrahentami (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnie ie kontaktu z Kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z Kontrahentami lub też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej przez Państwa zgody)
 • wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT)(Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • obrony przed roszczeniami jak i ustalania i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest ustalanie i dochodzenie roszczeń oraz obrona roszczeń)
 • [w przypadku udzielenia stosownej zgody] przesyłania informacji handlowych, w tym w formie Newslettera pod wskazany adres e mail/numer telefonu (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej przez Państwa zgody)
 • [w przypadku, w którym są Państwo stroną umowy] podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej wykonania (na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną]

Źródło pochodzenia danych | Dobrowolność / obowiązek podania danych: Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy. W przypadku, w którym dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia/wykonania stosownej umowy pomiędzy nami. Państwa dane osobowe mogły także zostać pozyskane od partnerów WEM w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody.

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające WEM w zakresie usług IT oraz inne podmioty wspierające WEM w związku z realizacją celów opisanych w akapicie „Cele i podstawy przetwarzania danych” (w szczególności kurierzy, zewnętrzni audytorzy, prawnicy, księgowi).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: WEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Okres przechowywania: Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przechowywane do czasu realizacji celów określonych w akapicie „Cele i podstawy przetwarzania danych” a następnie przez okres wymagany przepisami prawa/do czasu wygaśnięcia roszczeń.

 • Dane osób, które zapisały się do Newslettera

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wysyłania pod wskazany adres e-mail wiadomości cyklicznych dot. WEM oraz spółek portfelowych WEM, lub prowadzonych przez nich działalności w ramach newslettera WEM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie Newslettera/informacji handlowych)
 2. wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. dochodzenia i obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*– uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń)

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom:

 • upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, jak firmy hostingowe czy firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie WEM.

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej zgody a następnie przez okres niezbędny do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa/dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: WEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do Newslettera.

 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe (w tym w zakresie Pitch Deck), pocztę e-mail oraz telefonicznie

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia bieżącej korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę dot. Państwa zapytań o możliwość kontaktu czy prezentacji potencjalnej inwestycji/prowadzonej działalności (w ramach Pitch Deck) wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
 2. [w przypadku udzielenia stosownej zgody] przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail/numer telefonu (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej przez Państwa zgody)

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom:

 1. upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, jak firmy hostingowe czy firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie WEM.

Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania tej zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: WEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę. Udzielenie zgód na kontakt w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne.

 • Dane osobowe kandydatów do pracy

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda), w tym rekrutacji prowadzonych przez WEM, w tym na potrzeby jej spółek portfelowych. W przypadku prowadzenia rekrutacji dla spółki portfelowej, dane osobowe kandydata zostaną przekazane takiej spółce po wyrażeniu zgody przez kandydata.

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające WEM w procesie rekrutacji czy w zakresie usług oraz infrastruktury IT, jak również osoby z kadry kierowniczej w tym członkowie zarządów spółek portfelowych na rzecz których WEM może prowadzić rekrutacje (o ile kandydat wyrazi na to zgodę).

Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: WEM nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

4. Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez WEM moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 2. wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia). Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez WEM oraz podmioty trzecie które, na podstawie wiążących umów cywilnoprawnych, świadczą na rzecz WEM usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i będą przetwarzać dane osobowe w imieniu WEM („Podmioty Przetwarzające”). Podmiotami Przetwarzającymi działającymi w imieniu WEM będą w szczególności: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym WEM narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym WEM usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, rekrutacyjne itp. 

6. Jak są chronione Państwa dane osobowe?

WEM zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, adekwatne do zakresu prowadzonej przez WEM działalności gospodarczej oraz do zakresu przetwarzania danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

7. Czy Państwa dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jednakże może się okazać, że w ramach działalności gospodarczej zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo lub Państwa zgoda.

8. Czym jest profilowanie? Czy będzie dochodzić do automatycznych decyzji, w tym profilowania, mających istotny skutek dla Państwa?

 1. Państwa dane osobowe nie będą profilowane przez WEM. Za profilowanie uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu dopasowania oferty, usług lub towarów do Państwa zainteresowań i potrzeb. WEM nie będzie dokonywać automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

9. Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych: Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Adres e-mail: office@warsawequity.com; tel. +48 22 166 29 60. 

10. Informacje dotyczące plików cookies

Pliki cookie: Strona internetowa www.warsawequity.com („Strona”) korzysta z plików cookie. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, osoba korzystająca ze Strony („Użytkownik”) wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

 • Marketingowych – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostoswane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie)
 • Optymalizacyjnych – ułatwiają korzystanie ze strony internetowej (np. zapamiętywanie odznaczenia komunikatów wyświetlanych na strony internetowej);
 • Analitycznych – tworzenia statystyk, na podstawie których strona internetowa jest w stanie lepiej dostosować jej zawartość do preferencji użytkowników (osób wchodzących na stronę internetową).

W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony. 

Pliki cookies umożliwiają analizę aktywności Użytkowników na Stronie. 

Pliki cookies mogą mieć charakter:

 1.  sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) lub 
 2.  stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane przy każdej wizycie na Stronie).

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, prosimy o zmianę ustawiania swojej przeglądarki internetowej lub/i zablokowanie działania zewnętrznych plików cookie w sposób opisany poniżej. Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.warsawequity.com

Strona Internetowa korzysta z Piwik PRO Analytics Suite oprogramowania do analizy witryn/aplikacji i narzędzia do zarządzania zgodami. Za pośrednictwem tego oprogramowania WEM zbiera dane o Użytkownikach na podstawie plików cookies. Zebrane informacje mogą obejmować adres IP odwiedzającego, system operacyjny, identyfikator przeglądarki, aktywność przeglądania i inne informacje. W poniższym linku można sprawdzić zakres danych gromadzonych przez Piwik PRO Analytics Suite.

Za pośrednictwem Piwik PRO Analytics Suite obliczamy wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń, odsłony, sesje itp., aby zrozumieć, w jaki sposób używana jest nasza Strona internetowa. Możemy również tworzyć profile odwiedzających na podstawie historii przeglądania, aby analizować zachowanie odwiedzających Użytkowników, wyświetlać spersonalizowane treści i prowadzić kampanie online.

Piwik PRO Analytics Suite hostuje swoje rozwiązanie na platformie Microsoft Azure w Niemczech/Holandii/Stanach Zjednoczonych/Singapurze/ElastX w Szwecji, a dane są przechowywane przez 14/25 miesięcy. Piwik PRO nie przesyła danych o Użytkownikach żadnym innym podwykonawcom ani podmiotom trzecim i nie wykorzystuje ich do własnych celów. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Piwik PRO.

Cel przetwarzania danych: analityka i śledzenie konwersji na podstawie zgody. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Ustawienia prywatności

Wnioski o realizację praw w zakresie ochrony danych osobowych

Proszę wybrać poniżej rodzaj wniosku w zakresie ochrony danych osobowych wraz z ewentualnymi dodatkowymi zapytaniami w treści wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby je zrealizować. Twój adres e-mail jest wymagany, aby skontaktować się z Tobą w sprawie Twojego wniosku. Nie będziemy wykorzystywać podanego adresu e-mail w innych celach niż realizacja Twojego wniosku.

Dostęp do danych
Dostęp do danych
Usuwanie danych
Sprostowanie danych