Warsaw Equity Group

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument obowiązuje i jest stosowany w odniesieniu do portalu internetowego http://www.warsawequity.com/ („Portal WEG”) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem Portalu WEG i podmiotem umieszczającym treści na Portalu WEG jest spółka Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS: 449480 („WEM”).
 3. Niniejszy dokument obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Portal WEG („Użytkownicy”).

Zakres świadczonych usług

 1. Portal WEG ma charakter wizytówki internetowej (informacyjnej), a za jego pośrednictwem WEM nie oferuje żadnych usług, towarów lub świadczeń na indywidualne żądanie Użytkowników (zdefiniowanych poniżej), z wyłączeniem:
  1. przesyłania newslettera Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i wskazali adres mailowy na który newsletter ma być wysyłany;
  2. możliwości przesłania za pośrednictwem Portalu WEG Pitch Deck;
  3. publikacji ofert pracy w WEM lub jej spółkach portfelowych.
 2.  Użytkownik może zrezygnować z każdej z usług w każdej chwili wysyłając wniosek do WEM na adres mailowy: office@warsawequity.com.
 3. WEM za pośrednictwem Portalu WEG nie świadczy usług odpłatnie.
 4. WEM nie umożliwia umieszczania jakichkolwiek treści przez Użytkowników bezpośrednio na portalu WEG.
 5. W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook oraz LinkedIn w celu informowania o działalności WEM oraz jej spółek portfelowych. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do ww. portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu.

Newsletter

 1. WEM przesyła newsletter Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na newsletter za pośrednictwem Portalu WEG. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter. Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, firma, adres e-mail. Zapis na newsletter wymaga:
  1. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WEM w celu przesyłania drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy informacji handlowej w formie newslettera zawierającego aktualności związane z działalnością WEM, jej spółek portfelowych oraz partnerów biznesowych.
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WEM, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celu otrzymywania informacji handlowej w formie newslettera.
  3. zaakceptowania Polityki Prywatności.
 2.  Zapis na newsletter może wymagać uwierzytelnienia wskazanego przez Użytkownika adresu mailowego.
 3. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez WEM.
 4. Prawidłowe otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. WEM zastrzega jednak, że treści zawarte w newsletterze nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne, podatkowe, inwestycyjne ani biznesowe, jak również jakakolwiek oferta do zawarcia umowy cywilnoprawnej, czy propozycja takiej oferty.

Pitch Deck

 1. Użytkownik może przesłać poprzez formularz kontaktowy Pitch Deck, wraz z informacjami dotyczącymi swojego biznesu/spółki, określonymi w formularzy kontaktowym, w szczególności takimi jak: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, wertykal technologiczny spółki, opis działalności spółki, na jakim etapie rozwoju jest spółka, miejsce prowadzonej działalności, wysokość oczekiwanego finansowania.
 2. Wysłanie Pitch Deck wymaga:
  1. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WEM w celu dokonania przez WEM analizy przesłanego Pitch Deck oraz skontaktowania się ze mną przez WEM drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WEM przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) w celu dokonania przez WEM analizy przesłanego Pitch Deck oraz skontaktowania się z Użytkownikiem przez WEM drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy lub telefonicznie na wskazany numer telefonu (SMS, połączenia głosowe).
  3. zaakceptowania Polityki Prywatności.
 3.  WEM nie ma obowiązku kontaktowania się z Użytkownikami, którzy wyślą Pitch Deck. WEM zastrzega, że skontaktuje się wyłącznie z wybranymi osobami.

Proces rekrutacyjny

 1. W przypadku opublikowania przez WEM ogłoszeń o pracę, Użytkownik może dokonać przesłania swojego zgłoszenia na wskazany na Portalu WEG adres mailowy. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Polityki Prywatności w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych.

Publikacje w Portalu WEG

 1. WEM na Portalu WEG zamieszcza materiały o charakterze informacyjnymi z różnych dziedzin takich jak: biznes, gospodarka w formie: publikacji tekstowych, bloga, video bloga, podcastów, filmów, white papers.

Odpowiedzialność WEM

 1. WEM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze lub Portalu WEG.
 2. Wszelkie materiały na Portalu WEG oraz z newsletter zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym, a WEM stara się by były rzetelne i wiarygodne. Materiały na Portalu WEG i w newsletter nie mogą być traktowane jako porada prawna, podatkowa, biznesowa czy inwestycyjna lub jakakolwiek oferta czy propozycja oferty. WEM nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści Portalu WEG lub newsletter. Użytkownicy powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej, podatkowej, biznesowej, inwestycyjnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.
 3. WEM stara się umieszczać na Portalu WEG i newsletter materiały o istotnych wydarzeniach w dziedzinach takich jak: biznes, gospodarka, prawo, zarządzanie kapitałem ludzkim, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji zawartej w materiałach dla Użytkowników w ich indywidualnych sprawach.

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać WEM wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z Portalu WEG, zapisem na newsletter, wysłanym Pitch Deck lub w ramach rekrutacji w ramach procesu reklamacji kierowanego na adres mailowy: office@warsawequity.com. WEM udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji. Użytkownik składając reklamację musi wskazać co jest przedmiotem reklamacji oraz zakres żądania objętego reklamacją.

Prawa autorskie. Prawa własności przemysłowej

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Portalu WEG, w tym do logo WEM, Warsaw Equity Group, Partners for Growth, a także do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej w tym słowne znaki towarowe Warsaw Equity oraz Partners for Growth, przysługują wyłącznie WEM i podlegają ochronie prawnej.
 2. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały publikowane na Portalu WEG (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do WEM lub są przez nią licencjonowane. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników takich materiałów bez zgody WEM.

Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym dla działania Portalu WEG:
  1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
   • połączenie z siecią Internet: 1Mb/s;
   • przeglądarka internetowa kompatybilna z HTML 5 i CSS 2.1;
   • włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
   • procesor: zależnie od wybranej platformy systemowej i przeglądarki;
   • pamięć operacyjna: zależnie od wybranej platformy systemowej i przeglądarki;
   • preferowany system operacyjny: Windows, Max OS, Linux;
  2.  Zalecane (komfortowe) wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
   • połączenie z siecią Internet: 8Mb/s;
   • przeglądarka internetowa na silniku WebKit lub Blink kompatybilna z HTML 5 i CSS 3;
   • włączona w przeglądarce obsługa JavaScript oraz cookies;
   • procesor: zależnie od wybranej platformy systemowej i przeglądarki;
   • pamięć operacyjna: zależnie od wybranej platformy systemowej i przeglądarki;
   • preferowany system operacyjny: Windows, Max OS, Linux.

Postanowienia końcowe

 1. WEM zastrzega sobie również prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, związanych z modyfikacją Portalu WEG.
 2. WEM zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania dostępności do Portalu WEG w sieci Internet w momencie wystąpienia awarii.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Prywatności.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego dokumentu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Niniejszy dokument podlega prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory dotyczące podlegają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi powszechnemu.
 7. Zmiana Regulaminu wymaga publikacji na Portalu WEG.